IX TROFEO CIDADE DE “BARCELOS” A. HISTÓRICAS

Data celebración : 23 de Setembro
Limite Inscrición: 16 de Stembro.
Programa:
· O Trofeo rexerase polas Normas da MLAIC, e se disputará en tres disciplinas:
Kuchenreuter, Mariette y Vetterli.
Trofeos:
· Entregaranse trofeos ós tres primeiros clasificados de cada unha dás Modalidades

Horario:
· A competición se desarrollará co seguinte programa
o Control de Armas de 9:15 as10:00 horas
o Hora de comenzó as 10.00 horas,
o 14:00 Almorzo
o A continuación entrega de premios
· A primeira Modalidade será a de kuchenreuter, disputándose a continuación a de Mariette
e para rematar a de Vetterli.
· O horario, dás entradas e quendas de cada modalidade daranse a coñecer unha vez se saiba
o número* de participantes en cada unha de elas.
Inscricións e Almorzo:
O importe dá inscripción é dá seguinte:
· Una modalidade 10.00 €
· Dúas modalidades 15,00€
· Tres modalidades 20,00€
· Almorzo 20,00 €
As inscricións, que deben realizarse nas follas de inscripcións oficiais dá competición e se
acompañarán dos xustificantes de ingreso correspondentes, se remitirán, vía mail, ó Club
Cernadiñas Novas de Pontevedra (mail: tiro@cernadinasnovas). Os tiradores estarán en posesión
da licenza federativa en vigor.
Conta para o ingreso: ABANCA – ES-68 2080 5519 26 3040000189